Zadania podstawowe poszczególnych działów Urzędu

Do zakresu działania Wydziału Centrum Aktywizacji Zawodowej należy bieżąca współpraca przez n/w Działy w zakresie zintensyfikowania działań aktywizujących osoby bezrobotne oraz pracodawców co w zasadniczy sposób poprawi jakość działań podejmowanych na rzecz realizowania autentycznych potrzeb klientów i ich otoczenia a także usprawni korzystanie z usług i instrumentów rynku pracy:

 

Dział Instrumentów Rynku Pracy, do którego zadań należy w szczególności:

 1. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 2. inicjowanie, organizowanie i realizowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych i promocji zatrudnienia, w tym inicjowanie i realizacja programów specjalnych oraz projektów pilotażowych,
 3. inicjowanie, organizowanie i finansowanie przygotowania zawodowego dorosłych,
 4. przygotowywanie i realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS i FP,
 5. opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach,
 6. stosowanie instrumentów rynku pracy wspierających podstawowe usługi rynku pracy, w tym:
  1. przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy,
  2. przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania kosztów przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu, jeżeli prace, do wykonywania których został skierowany bezrobotny, są wykonywane poza miejscem jego zamieszkania lub pobytu,
  3. przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania kosztów przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania go do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego,
  4. przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy,
  5. przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania bezrobotnemu kosztów przejazdu na badania lekarskie i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te bezrobotny został skierowany przez powiatowy urząd pracy i odbywają się one poza miejscem zamieszkania bezrobotnego,
  6. przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej refundowania pracodawcy kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego,
  7. przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej przyznania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczącego podjęcia działalności gospodarczej,
  8. przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej refundowania kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
 7. inicjowanie, organizowanie oraz przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania prac interwencyjnych, robót publicznych, stażu i przygotowania zawodowego dorosłych,
 8. inicjowanie, organizowanie oraz przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania prac społecznie użytecznych,
 9. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, stażu i przygotowania zawodowego dorosłych oraz ocena ich efektywności,
 10. przygotowanie dokumentacji dotyczącej refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 i osobą zależną,
 11. ustalanie uprawnień oraz przygotowywanie dokumentacji dotyczącej finansowania studiów podyplomowych,
 12. ustalanie uprawnień oraz przygotowywanie dokumentacji dotyczącej finansowania stypendiów dla bezrobotnych podejmujących dalszą naukę,
 13. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 14. opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
 15. doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne,
 16. współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych.
 17. podejmowanie działań związanych z jak najpełniejszym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych poprzez przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy:
  1. staże,
  2. przygotowanie zawodowe dorosłych,
  3. prace interwencyjne,
  4. skierowanie na badanie lekarskie lub psychologiczne mające na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, przeprowadzanych na wniosek powiatowego urzędu pracy,
  5. zwrot kosztów o których mowa w pkt. 6)  lit. a, c, d,
  6. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
  7. zwrot kosztów doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
  8. przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
  9. refundowanie pracodawcy miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.
 18. udzielanie wsparcia osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników poprzez przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej przyznania jednorazowo środków na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi,
 19. opracowywanie comiesięcznych zestawień dotyczących środków przeznaczonych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy będących w dyspozycji PUP oraz stanu ich wydatkowania i zaangażowania,
 20. sporządzanie sprawozdań, informacji i opracowań statystycznych dla jednostek nadrzędnych i Dyrekcji PUP w zakresie realizowanych zadań,
 21. bieżące monitorowanie i sporządzanie dokumentacji z realizowanych programów współfinansowanych z Unii Europejskiej,
 22. sporządzanie wykazu pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz umieszczanie ich na tablicy ogłoszeń urzędu na okres 30 dni,
 23. wydawanie decyzji administracyjnych, a w szczególności o:
  1. przyznaniu oraz utracie prawa do zwrotu kosztów dojazdu na miejsce odbywania stażu, przygotowania zawodowego lub prac społecznie użytecznych,
  2. obowiązku zwrotu nienależnej refundacji kosztów dojazdu na miejsce odbywania stażu, przygotowania zawodowego lub prac społecznie użytecznych,
  3. odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z FP oraz należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków na uruchomienie działalności gospodarczej,
 24. windykacja nienależnie pobranych świadczeń,
 25. sporządzanie i wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakt lub stan prawny, które wynikają z ewidencji prowadzonej przez Dział,
 26. ochrona bezpieczeństwa informacji,
 27. udostępnianie klientom Urzędu Pracy informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów itp.,
 28. udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań Urzędu Pracy, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Dział Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego, do którego zadań należy w szczególności:

 1. realizowanie zadań w zakresie pośrednictwa pracy, w tym poprzez:
  1. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
  2. pozyskiwanie ofert pracy,
  3. upowszechnianie ofert pracy (w tym przez przekazywnaie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez Ministra właściwego do spraw pracy), miejsc odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, subsydiowanych i doposażonych lub wyposażanych ze środków Funduszu miejsc pracy, w tym:
   • wydawanie skierowań,
   • informowanie o przysługujących prawach i obowiązkach osób objętych w/w programami,
   • kierowanie na badania lekarskie mające na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych.
  4. udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
  5. informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
  6. inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
  7. współdziałanie powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,
  8. informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,
  9. udostępnianie informacji o braku możliwości realizacji oferty innym powiatowym urzędom pracy co najmniej przez internetową baze ofert pracy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8,
  10. opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy,
  11. badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z wydaniem opinii w ramach postępowania o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
  12. współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym rejonie, kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej,
  13. wykonywanie zadań w zakresie międzynarodowego pośrednictwa pracy /EURES/.
 2. realizowanie zadań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, w tym poprzez:
  1. udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
  2. udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy porad (w tym przeprowadzanie rozmów wstępnych) z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  3. opracowywanie indywidualnych planów działania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
  4. kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
  5. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych i grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
  6. udzielanie pracodawcom pomocy:
   • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
   • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.
  7. udostępnianie osobom zarejestrowanym lub nie zarejestrowanym zasobów informacji zawodowych do samodzielnego korzystania,
  8. prowadzenie banku programów, zawierającego programy opracowane przez PUP oraz metody i programy zakupione lub udostępnione przez inne podmioty, z ich wykorzystaniem do prowadzenia porad grupowych i spotkań informacyjnych,
  9. opracowywanie kwartalnych wykazów porad grupowych. 
 3. realizowanie zadań w zakresie organizacji szkoleń w tym poprzez:
  1. inicjowanie szkoleń, w tym:
   • informowanie o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń proponowanych przez urząd pracy oraz promowanie tej formy aktywizacji,
   • diagnozowanie zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na rynku pracy raz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia,
   • sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń.
  2.  organizację szkoleń, w tym:
   • dokonywanie wyboru instytucji szkoleniowej i zawieranie umów szkoleniowych z instytucjami szkoleniowymi lub powierzanie przez starostę przeprowadzania szkolenia zakładanej i prowadzonej przez siebie instytucji szkoleniowej,
   • kierowanie osób na szkolenia,
   • monitorowanie przebiegu szkoleń,
   • prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń.
  3. finansowanie szkoleń osób skierowanych, w tym:
   • finansowanie kosztów szkoleń instytucjom szkoleniowym,
   • wypłacanie stypendiów osobom skierowanym na szkolenia,
   • finansowanie kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem w szkoleniach,
   • finansowanie kosztów badań lekarskich i psychologicznych.
  4. inicjowanie, organizowanie oraz przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania szkoleń dla bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy, o których mowa w art. 43 ust.,
  5. przygotowanie dokumentacji dotyczącej refundacji kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  6. udzielanie pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia,
  7. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie przez bezrobotnego, poszukującego pracy, świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  8. współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,
  9. podejmowanie działań związanych z jak najpełniejszym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych poprzez przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania wydatków na: 
   • szkolenia,
   • skierowania na badania lekarskie lub psychologiczne mające na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do uczestnictwa w szkoleniu, przeprowadzanych na wniosek powiatowego urzędu pracy,
  10. udzielanie wsparcia osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników poprzez przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej:
   • finansowania kosztów szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub pozarolniczej działalności poza gospodarstwem rolnym,
  11. gospodarowanie środkami finansowymi na realizację szkoleń, poprzez opracowywanie comiesięcznych zestawień dotyczących środków przeznaczonych na szkolenia będących w dyspozycji PUP oraz stanu ich wydatkowania i zaangażowania, 
  12. wydawanie decyzji administracyjnych, a w szczególności orzekających o:
   • obowiązku zwrotu nienależnej refundacji kosztów dojazdu na miejsce odbywania szkoleń,
   • odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia związanego z odbywaniem szkolenia,
  13. windykacja nienależnie pobranych świadczeń.
 4. realizowanie zadań w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, w tym poprzez:
  1. inicjowanie i wspieranie metodyczne (w tym organizacyjne i merytoryczne) tworzenia Klubów Pracy działających w innej niż PUP w Kłobucku instytucji lub organizacji,
  2. pomoc osobom bezrobotnym, poszukującym pracy w przygotowaniu ich do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, w szczególności przez:
   • realizację szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
   • realizację zajęć aktywizacyjnych,
   • tworzenie dostępu do zasobów informacji osobom zarejestrowanym i osobom nie zarejestrowanym w PUP, także odpowiednio na jego stronach internetowych,
  3. przygotowywanie i przeprowadzanie badań i analiz dotyczących rynku pracy,
  4. prowadzenie banku programów zajęć aktywizacyjnych, zawierającego programy opracowane przez PUP oraz zakupione lub udostępnione przez inne podmioty, z ich wykorzystaniem do prowadzenia zajęć aktywizacyjnych.
  5. opracowywanie kwartalnych wykazów zajęć aktywizacyjnych.
 5. realizowanie zadań wspólnych dla Działu Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego w ramach:
  1. współpracy z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów,
  2. inicjowania i realizowania przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  3. inicjowania i organizowania kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy  z pracodawcami, w tym organizowanie giełd pracy i targów pracy,
  4. opracowywania i realizacji - zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, programów działań na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy w szczególności osób niepełnosprawnych, ich aktywizacji zawodowej oraz przestrzegania ich praw,
  5. inicjowania, organizowania i realizacji projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych i promocji zatrudnienia, w tym inicjowania programów specjalnych oraz projektów pilotażowych,
  6. współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej tych osób,
  7. sporządzania sprawozdań, informacji i opracowań statystycznych dla jednostek nadrzędnych i Dyrekcji PUP w zakresie realizowanych zadań,
  8. sporządzania i wydawania zaświadczeń potwierdzających fakt lub stan prawny, które wynikają z ewidencji prowadzonej przez Dział,
  9. ochrony bezpieczeństwa informacji,
  10. udostępnianie klientom Urzędu Pracy informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów itp.,
  11. udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań Urzędu Pracy, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy.
  12. współpracy z wszystkimi kluczowymi pracownikami PUP w zakresie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w realizacji IPD,
  13. bieżącego porządkowania i przekazywania do archiwum zakładowego, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, dokumentacji z zakresu realizowanych spraw,
  14. stałej współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie realizowanych zadań.

 

Do zakresu zadań podstawowych Działu Rejestracji, Świadczeń i Informacji w szczególności należy:

 1. rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy,
 2. obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku,
 3. obsługa bezrobotnych z prawem do stypendium z tytułu odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych oraz stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki i uczestnictwa w studiach podyplomowych,
 4. a) obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i osób poszukujących pracy.
 5. ustalanie uprawnień oraz naliczanie świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy, a w szczególności:
  1. zasiłków, o których mowa w art. 72  Ustawy,
  2. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłku, o których  mowa w  art. 72 ust. 13 Ustawy,
  3. dodatków aktywizacyjnych, o których mowa w art. 48 Ustawy,
 6. a) naliczanie świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy, a w szczególności:
  1. stypendium z tytułu odbywania szkolenia, o którym mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 3 w/w Ustawy,
  2. stypendium z tytułu odbywania stażu, o którym mowa w art. 53 ust. 6 w/w Ustawy,
  3. stypendium z tytułu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, o którym mowa art. 53g ust. 1 w/w Ustawy,
  4. stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, o którym mowa w art. 55 ust. 1 w/w Ustawy,
  5. stypendium z tytułu uczestnictwa w studiach podyplomowych, o którym mowa w art. 42a ust. 5 w/w Ustawy,
  6. składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od w/w stypendiów (art. 54 w/w Ustawy).
 7. wydawanie decyzji, a w szczególności decyzji orzekających o:
  1. uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
  2. przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń nie wynikających z zawartych umów,
  3. obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy,
  4. odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy.
 8. badanie zasadności odwołań od decyzji na podstawie art. 132 Kodeksu postępowania administracyjnego,
 9. windykacja nienależnie pobranych świadczeń,
 10. sporządzanie i wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakt lub stan prawny, które wynikają z ewidencji prowadzonej przez Dział,
 11. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w imieniu płatnika, a w szczególności sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych osób bezrobotnych (obsługa programu Płatnik),
 12. a) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8a w/w ustawy.
 13. b) współpraca z organami rentowymi, Państwową Inspekcję Pracy oraz Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,
 14. archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych,
 15. a) przetwarzanie informacji o bezrobotnych i poszukujących pracy,
 16. przygotowywanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy, opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji,
 17. gromadzenie informacji dotyczących zadań i usług Urzędu,
 18. udostępnianie klientom Urzędu Pracy informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów itp.,
 19. udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań Urzędu Pracy, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy,
 20. ochrona bezpieczeństwa informacji.

 

Do zakresu zadań podstawowych Działu Finansowo - Księgowego w szczególności należy:

 1. opracowanie projektów planów finansowych PUP,
 2. gospodarowanie środkami budżetowymi, FP i innych funduszy celowych w ramach ustalonych limitów,
 3. gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej,
 4. kontrola dyscypliny budżetowej,
 5. kontrola dyscypliny wydatków z FP i innych funduszy celowych,
 6. kontrola dyscypliny wydatków ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 7. dokonywanie płatności związanych z gospodarowaniem środkami FP i innych funduszy celowych,
 8. rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z FP i innych funduszy celowych,
 9. dokonywanie płatności związanych z gospodarowaniem środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej,
 10. rozliczanie i ewidencjonowanie wydatków ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 11. dokonywanie płatności związanych z gospodarowaniem środkami budżetowymi i innymi wg potrzeb,
 12. rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych budżetu i innych według potrzeb,
 13. obsługa kasowa budżetu, funduszy celowych,  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych wg potrzeb,
 14. prowadzenie obowiązującej ewidencji wydatków strukturalnych ponoszonych z budżetu, funduszy celowych,  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 15. przygotowanie dokumentów i wydawanie decyzji oraz dokonywanie płatności dotyczących finansowania składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
 16. sprawdzanie, rozliczanie i finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne  zdrowotne za bezrobotnych w systemie elektronicznym,
 17. korygowanie dokumentów rozliczeniowych w systemie elektronicznym w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na osoby bezrobotne,
 18. prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości księgowej w zakresie budżetu, funduszy celowych, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych wg potrzeb,
 19. kontrasygnata czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązań majątkowych dla PUP, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Skarbnika Powiatu,
 20. nadzór finansowy nad prawidłowością realizacji umów zawieranych przez jednostkę z innymi podmiotami,
 21. obliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i  FP oraz naliczanie i wypłacanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego dotyczących pracowników zatrudnionych w PUP oraz ich ewentualne korekty,
 22. naliczanie, zapłata i ewidencja wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących pracownikom,
 23. ochrona bezpieczeństwa informacji.

 

Do zakresu zadań podstawowych Działu Organizacyjno - Administracyjnego należy w szczególności:

 1. opracowanie projektów i zmian regulaminów i zarządzeń wewnętrznych Urzędu,
 2. opracowanie projektów i zmian regulaminu pracy Urzędu,
 3. projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w Urzędzie,
 4. a) obsługa systemu e-Urząd oraz nadzór nad  prawidłową informatyzacją oraz  e-administracją urzędu, zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 5. koordynacja przy opracowywaniu planu działania,
 6. obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora Urzędu,
 7. obsługa kancelaryjna Urzędu,
 8. gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora Urzędu,
 9.  prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,
 10. sporządzanie i przedkładanie Dyrektorowi Urzędu wniosków w sprawie potrzeby zatrudnienia nowych pracowników na wolnych stanowiskach pracy w poszczególnych działach,
 11. organizowanie pracy i obsługa Komisji rekrutacyjnej,                                
 12. kontrola dyscypliny pracy,
 13. organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów,
 14. prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami i awansowaniem pracowników,
 15. obsługa ZFŚS,
 16. przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków,
 17. opracowanie planu szkoleń pracowników Urzędu,
 18. organizowanie kursów, szkoleń dla pracowników jednostki i Rady Zatrudnienia,
 19. nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego,
 20. nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania,
 21. opracowanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczących pracowników Urzędu,
 22. administrowanie siecią komputerową i bazą danych oraz nadzór nad poprawnym ich działaniem,
 23. tworzenie bazy danych statystycznych,
 24. nadzór nad archiwizacją dokumentów dotyczących bezrobotnych,
 25. archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Urzędu,
 26. administrowanie majątkiem Urzędu,
 27. zabezpieczenie pracowników Urzędu w środki techniczno-biurowe,
 28. ewidencja przychodów i rozchodów materiałów,
 29. prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby Urzędu,
 30. obsługa techniczna Powiatowej Rady Rynku Pracy,
 31. prowadzenie spraw  z zakresu BHP i p.poż,
 32. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i strony www urzędu oraz ich bieżąca aktualizacja,
 33. przygotowanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa informacji,
 34. ochrona bezpieczeństwa informacji.
Dane adresowe
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Długosza 114
Telefon: 34 317 44 00
Fax: 34 317 13 45
 
e-mail:
www.pupklobuck.pl
NIP: 574-134-57-69
REGON: 151526009
Statystyki odwiedzin
Dzisiaj: 17
W tym miesiącu: 3872
Wszystkich odwiedzin: 269399
Polityka prywatności